Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

REGULAMIN
ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
(w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)


§1
Pojęcia
Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:
1) Sprzedawca – Symplex s.c z siedzibą w Kłodzku, ul. Śląska 45, NIP 883-10-05-300 dostarczający Towary i Usługi za pośrednictwem Serwisu.
2) Użytkownik– usługobiorca, przedsiębiorca lub konsument, kupujący, każdy, kto korzysta z Usług i Towarów udostępnianych za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę.
3) Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną symplex.eu.
4) Usługi– wykonanie świadczenia bez jednoczesnej obecności Stron poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, i przechowywania danych, które są w całości wysyłane i odbierane  lub transmitowane za pomocą sieci Internet, w tym komunikowanie się w czasie rzeczywistym online np. udzielanie konsultacji, porad.
5) Towary- oprogramowanie będące przedmiotem dostawy na zamówienie Użytkownika przez Sprzedawcę w wykonaniu umowy zawartej bez jednoczesnej obecności Stron.
6) Potwierdzenie Realizacji- zawiadomienie Użytkownika na wskazany przez niego adres mailowy przez Sprzedawcę o przyjęciu oferty i realizacji zamówienia zawierające potwierdzenie treść oferty (umowy), w tym cenę, dane dotyczące Usługi i Towaru oraz szczegóły dostawy.
7) Dostarczanie Produktów- sprzedaż Towarów lub świadczenie Usług.
8) Mail – adres poczty elektronicznej;
9) Strony- Sprzedawca i Użytkownik.

§2
Postanowienia Ogólne
1. Właścicielem Serwisu jest Sprzedawca.
2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki dostarczania Usług i Towarów za pomocą Serwisu przez  Sprzedawcę oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
4.  Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Sprzedawca udostępnieni w Serwisie jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkownika zamieszczając treść Regulaminu i postanowienia, które uległy zmianie na głównej stronie Serwisu. Regulamin w zmienionej wersji będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 14 dni po dniu udostępnienia jego nowej wersji i zamieszczeniu informacji w Serwisie o dokonanej zmianie w Serwisie. Jeżeli Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o braku akceptacji w terminie 14 dni od daty z jaką wprowadzono informację do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jej treścią . Do Dostarczania Towarów i Usług ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

§3
Rodzaj i zakres działalności
1. Sprzedawca prowadzi działalność polegającą na Dostarczaniu (świadczeniu) Usług za pośrednictwem Serwisu w postaci treści przekazywanych i odbieranych za pomocą urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość.
2. Sprzedawca prowadzi działalność polegającą na Dostarczaniu (sprzedaży) oprogramowania.

§4
Zawarcie Umowy
1. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej oferowanych w nim Usług i Towarów, tylko zaproszenie do składania ofert.
2. Przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy następuje poprzez złożenie zamówienia, o którym mowa w §5.
3. Przez prawidłowe złożenie zamówienia Użytkownik składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy. Oferta wiąże Użytkownika przez 14 dni od chwili dojścia do niego potwierdzenia otrzymania oferty na wskazany przez Użytkownika adres mailowy.
4. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 4 nie stanowi przyjęcia oferty jest nim dopiero Potwierdzenie Realizacji, które powinno zostać wysłane niezwłocznie. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle Potwierdzenia Realizacji na wskazany przez Użytkownika adres mailowy w terminie 14 dni od chwili otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia otrzymania oferty, oferta wygasa.
5. Chwilą zawarcia Umowy jest chwila otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia Realizacji.
6. Umowa dochodzi do skutku po cenach i na warunkach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Użytkownika oferty, która została następnie przyjęta przez Sprzedawcę.
7. Jeżeli świadczenie polega na przekazywaniu i odbieraniu treści za pomocą urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość treści przekazywanych i odbieranych z wykorzystaniem sieci Internet wówczas umowa zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez Użytkownika woli przystąpienia do odbioru świadczenia.

§5
Składanie Zamówienia
1. Składanie zamówienia następuje poprzez: 
a) Poprzez Zarejestrowanie Użytkownika
b) wybór Usług lub Towarów oferowanych w Serwisie;
c) prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, których wzory zostały zamieszczone w Serwisie pod linkiem http://symplex.eu/?q=node/136 wysłanie maila ze specyfikacja zamówienia na adres handlowy@symplex.eu
d) w przypadku przystąpienia do odbioru świadczenia online, o którym mowa w § 4 ust. 7 złożenie zamówienia następuje z chwilą wyrażenia przez Użytkownika woli przystąpienia do odbioru świadczenia poprzez uiszczenie przedpłaty.


§6
Realizacja Zamówienia
1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, o ile Regulamin nie stanowi inaczej. W przypadku przystąpienia do odbioru świadczenia online, o którym mowa w § 4 ust. 7 realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Szczegółowe zasady realizacji zamówień na określone Towary lub Usługi  zawarte są w opisach danego Towaru lub Usługi.
2. Jeżeli nie można będzie zrealizować zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak dostępności Towaru lub Usługi, Sprzedawca powiadomi o tym niezwłocznie Użytkownika telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmienionego terminu realizacji zamówienia wszystko co do tej pory Strony świadczyły ulegnie zwrotowi w stanie niezmienionym i żadna ze Stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.


§7
Dostawa Towaru
1. Zamówione Towary zostaną dostarczone w sposób wskazany w formularzu zamówienia/ mailu, o którym mowa w § 5 ust. 1.
2. W przypadku, gdy Użytkownik wybrał dostarczenie Towaru za pośrednictwem kuriera szacunkowy termin dostawy na terenie Polski wynosi 5  dni roboczych od dnia Potwierdzenia Realizacji.
Sprzedawca korzysta z usług podmiotu świadczącego usługi kurierskie działającego pod firmą DHL.
3. Użytkownik uzyskuje dostęp do zamówionej Usługi poprzez:
a) przesłanie danych niezbędnych  do korzystania z danej Usługi w mailu
b) po opłaceniu przedpłaty

§8
Wymagania techniczne
1. Celem korzystania z Serwisu konieczne jest:
a)    połączenie z siecią Internet,
b)    przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji co najmniej 7Firefox w wersji co najmniej 50
c)    włączona obsługa Cookies i Java Script
d)    do realizacji niektórych usług potrzebne jest posiadanie zakupionego programu Small Business
2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w          ust.1, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.

§9
Polityka plików cookies
1. Sprzedawca zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskuje do nich dostęp. Żadne inne dane nie są        gromadzone przez Serwis automatycznie.
2. Cookies są danymi informatycznymi, plikami o niewielkim rozmiarze, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu              końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron www. Dane te zawierają przeważnie nazwę strony internetowej, z której                pochodzą, czas istnienia oraz przypadkowo wygenerowany, niepowtarzalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej          następuje połączenie ze stroną internetową.
3. Przeglądarka internetowa zasadniczo domyślnie umożliwia przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.  W każdym czasie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień plików cookies. Użytkownik może przede wszystkim zmienić                  ustawienia przeglądarki internetowej poprzez zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies bądź poprzez ustawienia                  informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach          obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
4. Przez korzystanie z Serwisu, brak ustawień przeglądarki internetowej wyłączającej używanie plików cookies i kliknięcie opcji  „Akceptuję”po zapoznaniu się z komunikatem o          stosowaniu przez Serwis plików cookies wyrażana jest zgoda na instalację cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
5. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Sprzedawcę cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki, o których mowa w ust. 2 lub zrezygnować z  korzystania z Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika i optymalizacji korzystania ze stron internetowych; cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
c) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu    ponownie wpisywać loginu i hasła
d) dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
8. Ustawienia przeglądarki powodujące wyłączenie cookies mogą spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w            ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania.
9. Cookies mogą być zbierane w urządzeniu końcowym, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem                    reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji

§10
Płatności
1. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za zamówiony Towar i Usługę.
2. Cena i inne istotne warunki związane z Towarem oraz Usługą są każdorazowo podane w opisie          publikowanym na stronach Serwisu.
Szczegóły dotyczące ceny znajdują się pod linkiem symplex.eu/cennik
3. Użytkownik jest uprawniony do dokonania przedpłaty należnej Ceny.
4. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z możliwości określonej w ust. 3 zapłata następuje w formie przedpłaty
5. Podane w Serwisie kwoty są cenami netto
7. Użytkownik  wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-              faktury.
8. Jeżeli Użytkownik zgłosi w formularzu zamówienia/ mailu żądanie wystawienia faktury papierowej, to jest obowiązany podać żądane dane, niezbędne do wystawienia faktury.

§11
Tryb postępowania reklamacyjnego
1. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług i Towarów na piśmie, w           jeden z poniższych sposobów:
− pisemne oświadczenie woli, potwierdzone własnoręcznym podpisem, przesłane na adres 57-300 Kłodzko, ul. Śląska 45
− oświadczenie woli w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
− skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia woli przesłane mailem na adres handlowy@symplex.eu (należy uzupełnić odpowiednio)
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
− oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię i nazwisko- jeśli były podane, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
− opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
3. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Towar zostanie dostarczony bezpłatnie w stanie wolnym od wad. Jeżeli ponowne dostarczenie Towaru nie będzie możliwe, Sprzedawca          zwróci równowartość ceny w terminie 7 dni.

§12
Polityka Prywatności
Jest dostępna pod adresem:
http://symplex.eu/?q=node/407

§13
Własność intelektualna
1. Sprzedawca oświadcza, że w związku lub wykonaniu świadczenia na rzecz Użytkownika realizacji zamówienia) udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.
2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Użytkownika, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Sprzedawca w zakresie sprzedaży oprogramowania udziela licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie do korzystania z  Oprogramowania dla własnych potrzeb Użytkownika. Jeżeli Użytkownikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wówczas licencja obejmuje prawo do korzystania w powyższym zakresie, przez wszystkie osoby zatrudnione lub wykonujące zlecenia bądź inne usługi na rzecz lub dla wykonywania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

§14
Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Sprzedawcę.
2. Użytkownik nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.
3. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.
4. Sprzedawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.
5.  Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
8. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.