VAT-OSS

Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje rozszerzona forma procedury MOSS, tj. One Stop Shop (OSS).
Nowa unijna procedura VAT OSS umożliwia rozliczenie podatku VAT w państwie UE sprzedawcy z tytułu poniżej wymienionych rodzajów transakcji dokonywanych przez podatnika.
Podatek VAT należny z tytułu zrealizowanych transakcji objętych VAT OSS zapłacony w kraju rejestracji do procedury VAT OSS zostaje podzielony i przekazany państwom UE konsumpcji. Dzięki temu sprzedawca nie musi rejestrować się do celów rozliczenia podatku VAT w każdym kraju UE konsumpcji.
W procedurze unijnej OSS można rozliczyć VAT należny z tytułu między innymi:
1. Usług świadczonych na rzecz konsumentów w państwach członkowskich, w których usługodawca nie ma siedziby (B2C);
2. Wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość;

 

Informacje ogólne.

W celu dokonania rejestracji do procedury unijnej należy:

1. Wypełnić zgłoszenie VIU-R – zgłoszenie informujące w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania VAT, zaznaczając cel zgłoszenia: Rejestracja;
2. Przesłać zgłoszenie – za pomocą systemu e-Deklaracje – do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście;

W celu złożenia deklaracji należy:

1. Wypełnić deklarację VIU-DO – Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej, wskazując okres rozliczeniowy, którego dotyczy, oraz zaznaczając cel złożenia deklaracji: Złożenie;
2. Przesłać deklarację – za pomocą systemu e-Deklaracje do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście;
3. Wykazać – w sekcji C deklaracji VIU-DO – podatek należny wszystkim państwom członkowskim konsumpcji, w których ma miejsce świadczenie usług/dostawa towarów.

Płatności.

Podatnik uiszcza całą kwotę podatku należnego wynikającą z deklaracji VAT – najpóźniej do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale – na rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Wpłaty VAT powinny być dokonywane w euro.
Rozdziału płatności, pomiędzy państwa członkowskie konsumpcji, dokonuje Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
Podczas dokonywania płatności należy wskazać numer referencyjny deklaracji VAT (UNR) której dotyczy wpłata. Brak podania numeru referencyjnego deklaracji VAT będzie skutkowało brakiem możliwości rozdziału i przekazania wpłaty do krajów członkowskich konsumpcji (rozdział płatności następuje automatycznie za pośrednictwem systemów informatycznych), oraz zwróceniem wpłaty podatnikowi. W konsekwencji może to doprowadzić do powstania zaległości, które podatnik będzie zobowiązany rozliczyć bezpośrednio z państwami członkowskimi konsumpcji. Ten sam skutek może mieć dokonanie płatności po terminie.

Numer referencyjny UNR której dotyczy wpłata podatnik otrzymuje na adres mailowy (podany podczas rejestracji do procedury unijnej) po wysłaniu deklaracji do systemu e-Deklaracji.

Small Business.

Dokumenty dla osób fizycznych z krajów Unii Europejskiej mogą być pobierane do ewidencji VAT-OSS na podstawie której następnie wypełniana jest deklaracja VIU-DO.

1. Warunkiem podstawowym do uruchomienia VAT-OSS jest zaznaczenie opcji, że użytkownik Small Business będzie korzystał z VAT-OSS. Opcja znajduje się w menu: Miesiące->Instalacja, konfiguracja->Opcje->Sprzedaż->F5 Inne->Jestem płatnikiem VAT OSS.

2. Dla każdy osoby fizycznej w programie dla której będą wystawiane dokumenty (paragon, zwrot, faktura dla os. fizycznej) musi zostać wybrany kraj Unii Europejskiej.

Dokumenty sprzedaży wystawione dla tak zdefiniowanego kontrahenta - osoba fizyczna z kodem kraju Unii Europejskiej, będą uwzględniane w VAT-OSS.

3. Ewidencja VAT-OSS znajduje się w menu: Raporty->VAT OSS->Ewidencja VAT OSS.

Do ewidencji pobierane są paragony, zwroty do paragonów oraz faktury dla os. fizycznej, które zostały wystawione na kontrahenta z unijnym kodem kraju. Dokumenty pobierane do ewidencji VAT-OSS nie będą fiskalizowane oraz nie będą uwzględniane w JPK_V7.

4. Wypełnianie ewidencji VAT-OSS oraz deklaracji VIU-DO.

W celu wypełnienia ewidencji VAT-OSS należy wybrać opcję: Raporty->VAT OSS->Wypełnij. Ewidencja wypełniana jest co miesiąc natomiast deklaracja VIU-DO wypełniana jest kwartalnie (ostatni miesiąc kwartału).

Deklarację VIU-DO wysyłamy do serwera e-Deklaracji za pomocą standardowej metody w programie (po wejściu do deklaracji przycisk 'F11 E-deklaracja'). E-deklarację VIU-DO można podpisać tylko za pomocą podpisu kwalifikowanego (brak możliwości podpisania kwotą przychodu).